תקנון אושו תל אביב
 

הגדרות החברה – החברה המפעילה את המועדון אליו המנוי נרשם, לפי הפירוט להלן:
מועדון אושו TLV בע“מ ח.פ.

המדד - מדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע“י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חודש בחודשו.

חודש אפס - התקופה שהחל ממועד תחילת המנוי ועד לתום אותו החודש.

חודש ראשון - החודש הראשון לאחר תום חודש האפס.

מנוי חדש - מנוי ראשון במועדוני מועדון אושו TLV ו/או מנוי שנעשה לפחות שלושה חודשים לאחר שהסתיים או הופסק מנוי קודם במועדון אושו TLV.

מנוי זוגי - מנוי לשני מבוגרים המתגוררים יחדיו ומוכרים כזוג.

תקופת התחייבות קצובה - מנוי בו תקופת ההתחייבות לתשלום קצובה בזמן.

המרכז מציע מספר מסלולים לרכישת מנוי שמשתנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המסלולים על פי שיקול דעתה הבלעדי.


מנוי לתקופת התחייבות קצובה - תקופת ההתחייבות הקצובה תירשם בטופס ההרשמה שמצידו השני של התקנון. לאחר תקופת ההתחייבות, המנוי ימשיך במחיר שנקבע מראש.
דמי המנוי יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד סיום תקופת ההתחייבות הקצובה.

מנוי חודש – מנוי לתקופה שאינה קצובה וללא התחייבות.

כרטיסיה - השתתפות במפגשי מדיטציה לפי מספר המפגשים אשר הוגדר מראש. 


 

כרטיס חבר

2. ניתן לקבל מידע עדכני אודות תנאי ומחירי כל המסלולים במועדוני מועדון אושו TLV. מסלול המנוי שנבחר על ידי החבר ומחירו מפורטים בטופס ההרשמה.

3. ניתן לצרף ילד למנוי יחיד או למנוי זוגי של הוריו, אולם צירוף ילד למנוי קיים לא יזכה את הוריו בתעריף של מנוי משפחתי, אלא יתבצע בתנאים ובעלויות כפי שיהיו נהוגים במועדון בעת הצירוף. אופן התשלום.

 4. המרכז מציע את אופני התשלום שלהלן, כאשר אופני התשלום תלויים בין היתר בסוג המנוי ובמרכז. לא כל אופן תשלום קיים בכל מרכז ו/או בכל מסלול. אופן התשלום לפיו ישלם החבר מפורט בטופס ההרשמה.
המנוי נותן בזאת הרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה (לרבות דמי ביטול, אימונים אישיים וכל תשלום אחר), בהתאם לתחשיב שיערך על ידי החברה.

4.1. באמצעות כרטיס אשראי - דמי המנוי וכל סכום אחר ישולמו באמצעות כרטיס אשראי.
4.2. באמצעות הוראת קבע (עסקה בהרשאה) - על ידי חיוב חודשי באמצעות כרטיס אשראי, כמפורט בכתב ההרשאה המצ“ב כחלק בלתי נפרד מטופס ההרשמה שמצידו השני של תקנון זה.
4.3. מנהל המרכז רשאי, לפי שיקול דעתו, לאשר תשלום עבור מנוי במזומן או בהמחאות.


5. כל מנוי חדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, אשר ישולמו במעמד ההרשמה בסכום הנהוג באותה עת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת ולחלופין לא לגבות דמי הרשמה.

 

ביטול מנוי

6. ניתן לבטל מנוי תוך 14 יום ממועד עשיית העסקה או קבלת טופס ההרשמה, המאוחר מביניהם, וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% מערך השירות או 100 ₪, הנמוך מבינהם, ותשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי.
7. בעת ביטול מנוי לתקופת התחייבות קצובה לפני תום תקופת ההתחייבות, החל מהיום ה-15 ועד לתום תקופת המנוי יחוייב בתשלום דמי מנוי של חודש ממועד מסירת הודעתו (לפי סע' 9 להלן) ובדמי ביטול לפי חוק, כדלקמן:

7.1. לפי חוק הגנת הצרכן, דמי הביטול הינם בגובה מכפלת מספר החודשים ממועד תחילת המנוי ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול 'מנוי חודש', אך לא יעלו על:
(1) 25% מהתמורה (הכוללת כל תשלום בקשר לעסקה, כולל דמי הרשמה) אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה, 20% מהתמורה - אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה, או 17% מהתמורה - אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה;
(2) הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.
(3) במנוי זוגי או משפחתי, 'מנוי חודש' יקבע על פי מכפלת מספר חברי המנוי מגיל 3 ומעלה בתעריף 'מנוי חודש'.
(4) חישוב דמי ביטול של יחיד שעוזב מנוי זוגי או משפחתי, ייעשה לפי תעריף יחיד במנוי שנתי או דו שנתי (לפי מה שרכש) ביחס לתעריף חוגי ילדים (בנוסף על האמור ביתר התקנון) גם בע"פ, אם כי מומלץ להשתמש בטופס "הודעה על ביטול" שבדלפק הקבלה, על מנת למנוע מחלוקות.

7.2. על אף האמור בסעיף 7.1 לעיל, במנוי לשנתיים החל מהחודש ה-13 למנוי ולמחדשי מנוי ברצף (שנה או שנתיים) למשך כל תקופת המנוי, דמי הביטול לא יעלו על סך של 300 ₪ למנוי יחיד, על סך של 600₪ למנוי זוגי ועל סך של 900 ₪ למנוי משפחתי.


 

8. במנוי זוגי או משפחתי בו חלק מחברי המנוי יבטלו את המנוי, החבר/ ים הנותר/ים ישלמו את דמי המנוי בהתאם לתעריף ההרכב החדש אליו הם מתאימים, בהתאם לתעריפים הנהוגים במועדון באותה עת.

9. הודעת הביטול תהא בהודעה בכתב, וביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחר יותר לביטול המנוי. ביטול המנוי ייעשה באמצעות הודעה בכתב שתכלול שם ומספר ת.ז. מומלץ להשתמש בטופס "הודעה על ביטול" שנמצא בדלפק הקבלה. בנוסף על מסירה בדלפק המועדון, ניתן גם לשלוח את הודעת הביטול בדואר רשום, במייל או בפקס לכתובת המועדון – הפרטים של כל מרכז רשומים בדף האינטרנט של המרכז.

 

10. החברות במרכז אושו TLV הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה, למעט לבני משפחה מדרגה ראשונה ובלבד שבן המשפחה הנעבר לא היה חבר הקבוצה בחצי השנה שקדמה להעברה. בן המשפחה הנעבר ישלם את דמי ההרשמה הנהוגים במועדון באותה העת. דמי המנוי ימשיכו להיגבות מהחבר המעביר עד לתום תקופת המנוי להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש.
ביטול העסקה יכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה לחברה, אלא אם קבע החבר מועד מאוחר יותר לביטול המנוי.


11. הכניסה למרכז תהא על-ידי רישום נציג המרכז ויאפשר את תיעוד הכניסות במערכת המחשב של המרכז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.


הקפאת מנוי
12. ההקפאה הינה הטבה הניתנת על ידי החברה בתשלום, ומאפשרת לחבר לשמור על תנאי ומחיר המנוי.

12.1. במשך תקופת המנוי, ניתן להקפיא מנוי לתקופות הקפאה בנות 14 יום, כנגד תשלום דמי הקפאה בסכום שיקבע ע“י החברה מעת לעת. על החבר להודיע למרכז בהקדם האפשרי ובכתב על רצונו להקפיא את המנוי.

 


12.2. במסלול בו יש יותר מבן משפחה מבוגר אחד, זמן ההקפאה שניתן לאחד מבני הזוג, יחולק בין שני בני הזוג. לא ניתן להקפיא זמן מנוי של ילד.

12.3. הקפאת מנוי בגלל שירות מילואים של שבעה ימים לפחות תתאפשר ללא תשלום וכנגד המצאת צו גיוס למועדים הרלוונטיים. הסעיף אינו חל על מילואים בתנאי קבע.

12.4. לא תינתן הקפאה רטרואקטיבית.

12.5. דמי מנוי ייגבו בתקופת ההקפאה. כאשר התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע, דמי המנוי ייגבו בתקופת המימוש.

12.6. תקופת ההתחייבות תתארך במספר ימי ההקפאה, אולם אין בכך כדי לדחות את המועד לתחילת חיוב הפרשי ההצמדה, במסלולים הרלוונטיים, שיחל בתום תקופת ההתחייבות המקורית.

 

אישור רפואי

13. השתתפות במפגשים במרכז מותנית בחתימה על הצהרת בריאות ולחלופין המצאת אישור רפואי, לפי הוראות הדין. האחריות המלאה על המצב הרפואי חלה על החבר עצמו ועל חשבונו.
 


פעילות במרכז

14. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במרכז.

15. בכל מקרה שלמנוי\משתתף בפעילויות טענה על פציעה במועדון, חובה עליו למלא דו“ח אירוע ולעדכן מיידית את הנהלת המרכז על טענתו.

16. פתיחת סדנה\הרצאה וקיומם תלויים במספר מינימלי של משתתפים. החברה רשאית להפסיק פעילות, לשנות את מועדי הפעילויות השונות ולהחליף מדריכים ומאמנים, לפי שיקול דעתה.

17. בחירת המוזיקה שמלווה את הפעילויות השונות במרכז תעשה ע“י החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18. החברה רשאית לשנות מעת לעת את בחירותיה. 


19. על המנוי\משתתף בפעילויות להשאיר את הנעלים במקום המיועד לכך. 

20. מותר לנצל את הפעילויות האישיות בתקופת המנוי בלבד.

20.1.ניתן לקבל החזר עבור פעילויות אישיות שנרכשו ולא נוצלו. החברה תשיב לחבר את החלק היחסי מתוך הסכום המוזל ששילם עבור חבילת הפעילויות האישיות שטרם נוצלה, בניכוי הסכום השווה לתעריף פעילות בודדת (ללא הנחה) כפול מספר הפעילויות האישיות שנוצלו בפועל ובמקרה שהחבר רכש כרטיסיית פעילויות, הוא יהיה רשאי להחזר לפי תעריף פעילות בכרטיסייה שבה יש את כמות הפעילויות אותה החבר ניצל.
ניתן לבטל את ההשתתפות לפי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמא-1981.

21. השתתפות ילד בחוג הינה באחריות ההורים בלבד. ילד עד גיל 10 שנים יובא לחוג ויוחזר ממנו על ידי מבוגר ובאחריות הוריו. על הורה להימנע מלשלוח ילד חולה לחוג.

22. החלפת פעילויות אפשרית אך ורק על בסיס מקום פנוי, לפי שיקול דעת הנהלת המרכז ובכפוף להשלמת תשלום בעבור הפעילות החדשה במידה וקיימת. אין החזר כספי בגין החלפת פעילויות. קטינים וילדים (בנוסף על האמור ביתר התקנון).


23. הצטרפות קטין (עד גיל 18 שנה) כחבר במועדון, טעונה הסכמת אחד ההורים בכתב. ניתן להצטרף כמשתתף בפעילויות  ללא הורה , רק מגיל 12 ומעלה. על ילד כאמור יחולו כל הסעיפים החלים על כל מנוי אחר.

24. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק פעילות ילד , לבטל מנוי של ילד, לאסור כניסתו למרכז ו/או להוציאו מהפעילות או מהמרכז, בגין התנהגות בלתי הולמת, הפרת תנאי בתקנון ו/או אי ציות להוראות צוות המרכז.

25. השתתפות קטין תתאפשר אך ורק במועדים שיפורסמו במרכז.
 

26. החברה איננה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המרכז, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו. אחסון חפצי החבר בתא האחסון הינו על אחריותו בלבד.
חובה על המשתתפים בפעילויות להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המרכז.

27. אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה.

28. אין להכניס חיות מחמד למועדון.

29. אין להכניס למרכז דברי אוכל, אלכוהול וכן, כלים ואריזות העשויים מזכוכית או מחומר שביר אחר.

30. על החברים עם בעיות רפואיות, לרבות הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא. 
 

כללי

31. במרכז אושו TLV מותרת השתתפות למי שגילם עולה על 14 שנה ו, אולם יתכן כי תותר חברות לבני גילאים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה וכפי שיפורסם במועדונים מעת לעת.

32. החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת המרכז או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במרכז ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המרכז את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדו‘.

33. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במרכז ו/ואו לחדש מנוי קיים.


34. חובה לסיים את כל הפעילויות במרכז ולצאת ממנו לפני שעת הסגירה שנקבעה בכל מרכז.


35. אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי לחברי המרכז, במרכז ו/או בסביבתו, למעט הפעילות המסחרית המורשית על ידי החברה.


36. דמי הטיפול שייגבו מהחברים מעת לעת עבור שירותים מסוימים, יהיו לפי מחירון המרכז באותה עת, והחברה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את התעריפים.


37. לא ניתן לממש במרכז הקבוצה מנוי שנרכש מצד ג‘ כלשהו, אלא בתום שישה חודשים מסיום המנוי הקיים.


38. החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים. 

39. החברה רשאית לבצע שיפוצים ו/או תיקונים מעת לעת ו/או תהא רשאית להשבית מתקן ו/או מקום שאינו תקין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמנוי לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בשל כך.

40. החברה רשאית לשנות את שעות הפתיחה והסגירה של המרכז מעת לעת.

41. החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.

42. החבר מאשר כי קרא, הבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה לחבר והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו על טופס ההרשמה שמצידו השני של התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.

43. ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר במשרדי המועדון.

44. כתובת מרכז אושו TLV, מספרי הטלפון והפקסים מתפרסמים באתר האינטרנט של מרכז אושו   TLV ובדפי הפייסבוק של המרכז.

45. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.

מרכז OSHO TLV  info@oshotlv.co.il          תקנון

All OSHO quotes, photos and OSHO Meditation descriptions with permission of OSHO International Foundation, Switzerland - all rights reserved.

See: www.osho.com/copyrights. OSHO is a registered trademark of OSHO International Foundation, Switzerland, used with permission. See: www.osho.com/trademarks

OSHO TLV© 2018

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle